Astrologie – planety

Astrologie – planety

 • Slunce (doba oběhu 1 rok) – dárce síly a energie, ukazuje kde je síla zrozence, podstata povahy (mužský princip spolu s Marsem), souvisí s mravností, charakterem.  Slunce reprezentuje naše Ego, jak chápeme sebe sama, sílu naší osobnosti, autoritu, tedy naše silové působení směrem navenek. V životě odráží vliv otce a manžela.
 • Luna (28 dnů) – symbolizuje vývoj a jeho proměny, matku, duševní kvalitu osobnosti, vášně, cit, představivost (ženský princip spolu s Venuší), Luna naopak představuje protiklad Slunce, odráží jak se cítíme, naše vnitřní prožívání situací a z hlediska citovosti, emocionality je klíčová. V životě odráží vliv matky a manželky.
 • Merkur (1 rok) racionalita, myšlení, analysa a synthesa, schopnost sbírat a uspořádávat informace, schopnost komunikovat a sdělovat, zdravý selský úsudek, spolu s Venuší provázejí Slunce, maximální elongace 27 stupňů
 • Venuše (1 rok) – láska, krása, umění, vkus, půvab, maximální elongace 48 st., v horoskopu reprezentuje mladou ženu, milenku
 • Mars (cca 2 roky) – bojovnost, energie, vůle k přežití, v horoskopu reprezentuje princip mladého muže, válečníka, milence, souvisí s naší sexuální aktivitou
 • Jupiter (12 let) – velké štěstí, plnost života, spravedlnost, velkorysost, symbolizuje princip expanze
 • Saturn (29 let) – velké zlo, překážky, obtíže, pokušení, zkoušky, disciplína, stálost, vytrvalost, symbolizuje princip omezení a řád
 • Uran (84 let, objeven 1781 William Herschel) – vše nové, převratné, nečekané, planeta revoluce a originality, projevuje se především na duševní rovině – podobnost s Merkurem, přináší neklid, nervozitu a nečekané změny, spojována je s technikou, moderními technologiemi, letectvím,
 • Neptun(165 let, objeven 1846) – transcendentní planeta mající vztah k meditaci, poezii, snění, omamným látkám, fantazii, její projev v horoskopu je nejistý, protože je nepředvídatelný, projevuje se na duševní rovině
 • Pluto (248 let, objeveno 1930) – je planetou vůle, moci, manipulace, geniality, transformace, regenerace
 • Dračí hlava a ohon – dále používáme Dračí hlavu a dračí ohon, což jsou průsečíky drah Slunce a Luny. Pokud dochází k novoluní či úplňku u těchto prvků, jedná se o zatmění, drakonická přímka je osou, která upřesňuje a sjednocuje význam celého horoskopu, v daném případě však nejde o tělesa, ale o body podobně jako Ascendent či Medium coeli. Základní rozdíl mezi bodem a tělesem spočívá v tom, že tělesa vyzařují energii a body nikoliv, ty pouze přijímají. Orbis u bodů je proto poloviční oproti tělesům.

Lze cítit planety?

 • Pro pochopení pravého významu planet je dobré si všímat okolností a pocitů, které přicházejí za jejich tranzitů. Velmi rychle si uvědomíte agresivní charakter Marse, omezující vliv Saturnův či optimistický Jupiterův dotek.
 • Pokud budete planety poznávat touto metodou, nezapomínejte na to, jak stojí tyto planety ve Vašem radixu.

Energie planet a živly

 • Slunce, Jupiter a Mars jsou planety ohnivé
 • Merkur a Uran jsou planety vzdušné
 • Luna, Neptun a Pluto jsou planety vodní
 • Saturn a Venuše jsou planety zemské

Pohyb planety

 • Všechny astrologické planety mimo Slunce a Měsíce se mohou pohybovat podél ekliptiky dvojím způsobem: přímo nebo zpětně. Pohyb zpět (retrográdní) vyplývá ze skutečnosti, že Země a ostatní planety naší soustavy obíhají kolem Slunce různou úhlovou rychlostí. Když Země dohání některou z pomalejších planet, pozorovateli na Zemi se zdá, že tato planeta vzhledem ke hvězdnému pozadí couvá. V případě vnitřních planet vzniká obdobný efekt v době přechodu planety z bodu maximální východní elongace do její dolní konjunkce.
 • Říkáme pak, že pohyb planet je direktní, stacionární, retrográdní.

Domicily a exily. Povýšení a pády.

Zde je pro přehlednost uvedena tabulka domicilů, tedy znamení ve kterých jsou planety doma, dále exilů – tedy pozic planet cizích jejich povaze, exaltací – povýšení a detrimentů – pádů.

vládne Exil povýšení pád
Slunce Lev Vodnář Beran Váhy
Luna Rak Kozoroh Býk Štír
Merkur Panna,Blíženci Ryby,Střelec Panna Ryby
Venuše Býk, Váhy Štír, Beran Ryby Panna
Mars Beran (Štír) Váhy (Býk) Kozoroh Rak
Jupiter Střelec (Ryby) Blíženci (Panna) Rak Kozoroh
Saturn Kozoroh (Vodnář) Rak (Lev) Váhy Beran
Uran Vodnář Lev Štír Býk
Neptun Ryby Panna Střelec Blíženci
Pluto Štír Býk Beran Váhy

Původ exilů a domicilů

Claudios Ptolemaios: kniha Tetrabiblos, kapitola O dómech jednotlivých planet

„Planety mají také příbuznost s částmi zvířetníku, které se označují jako jejich dómy, trojúhelníky, povzbuzení, příznivé polohy apod. Systém dómů má následující charakter. Poněvadž nejsevernější z dvanácti znamení, která jsou nejblíže zenitu a proto nejvíce produkují teplo a žár, jsou Rak a Lev, jsou jako dómy přiřazeny největším a nejsilnějším tělesům, tj. světlům; mužský Lev Slunci a ženský Rak Měsíci. Podle toho je polokruh od Lva ke Kozorohu solární a od Vodnáře k Rakovi lunární, takže v každém polokruhu můžeme jedno znamení přiřadit každé z pěti planet jako její vlast- ní, přičemž znamení z jednoho polokruhu má aspekt ke Slunci a z druhého k Měsíci v souladu se sférami jejich pohybu a se zvláštnostmi jejich povah. Saturnu, v jehož povaze převládá chlad jako kontrast k žáru a který obsazuje dráhu nejvyšší a nejvzdálenější od světel, byla tedy přiřazena znamení opačná k Raku a Lvu, tedy Kozoroh a Vodnář, dalším důvodem je to, že tato znamení jsou chladná a zimní, a dále že jejich protilehlý aspekt není v souladu s užitečným účinkem. Jupiteru, který je mírný a nachází se pod sférou Saturnu, byla přiřazena dvě znamení vedle předchozích, větrná a úrodná znamení Střelce a Ryb v trojúhelníkovém aspektu ke světlům, což je harmonická a užitečná konfigurace. Dále Marsu, který je podle povahy suchý a zaujímá sféru pod Jupiterem, byla přiřazena opět dvě znamení, která navazují na předchozí, Štír a Skopec, která mají podobnou povahu a která jsou v souladu s destruktivní a neharmonickou kvalitou Marsu, v kvadraturním aspektu ke světlům. Venuše, která je klidná a pod Marsem, dostala další dvě znamení, která jsou výrazně plodná, Váhy a Býka. Ta si ponechávají harmonii sextilového aspektu dalším důvodem je, že tato planeta není zpravidla od Slunce nikdy dále než dvě znamení v obou směrech. A konečně Merkur, který není od Slunce nikdy dále než jedno znamení v obou směrech a který je pod ostatními a do jisté míry blíže k oběma světlům, dostal zbývající dvě znamení, Blížence a Pannu, která jsou vedle dómů světel.

Původ povyšení a pádů

Claudios Ptolemaios: Tetrabiblos, kap. O povzbuzeních

Takzvaná povzbuzení planet mají následující vysvětlení. Protože Slunce ve Skopci přechází do severního a vyššího polokruhu a ve Váhách do jižního a nižšího, byl mu příhodně připsán Skopec jako jeho povzbuzení, protože se v něm začíná prodlužovat den a roste hřejivá moc jeho povahy; Váhy jsou z opačných důvodů jeho oslabením. Podobně Saturn, aby byl v poloze proti Slunci stejně jako v případě jejich dómů, má naopak jako své povzbuzení Váhy a jako oslabení Skopce. Kde totiž roste teplo, tam se snižuje chlad a naopak. A protože Měsíc, když má konjunkci v povzbuzení Slunce, tedy ve Skopci, je ve své první fázi a začíná narůstat jeho světlo a výška v prvním znamení jeho vlastního trojúhelníku, Býku,  je toto znamení jeho povzbuzením a znamení na opačné straně, Štír, jeho oslabením. Jupiter, který vyvolává plodné severní větry, se v Raku dostává nejdále na sever a naplňuje svou moc; toto znamení je proto jeho povzbuzením a Kozoroh jeho oslabením. Mars, který je žhavý a nejvíce v Kozorohu, protože v něm je nejdále na jihu, má přirozeně jako své povzbuzení Kozoroha v protikladu k Jupiteru a Raka jako oslabení. Avšak Venuše, poněvadž je vlhká a její hlavní moc nejvíce vzrůstá v Rybách, kde začíná vlhké jaro, má své po- vzbuzení v Rybách a oslabení v Panně. Naopak Merkur, poněvadž je sušší, je přirozeně povzbuzen v Panně, ve které začíná suchý podzim, a oslabení v Rybách.

Antiochus Athénský k povýšení planet 

„Proč tam kde je Slunce povýšeno, je Saturn v pádu a naopak? Je tomu tak proto, že Slunce je zdrojem tepla a světla a Saturn naopak představuje temnotu a chlad. Tam kde je světlo dne povýšeno, tam je temnota noci v pádu. A tam kde je temnota noci povýšena, je světlo v pádu a den se zkracuje. A opět proč tam kde je Jupiter povýšen, je Mars ponížen a naopak? Je tomu tak proto, že Jupiter je mistrem životodárných větrů a hojnosti, zatímco Mars je pánem smrti. Tam, kde se životodárné větry zvětšují, tam je nositel smrti v pádu a naopak. A opět, proč tam kde je Venuše povýšena, je Merkur v pádu a naopak? My říkáme, že tomu tak je proto, že Merkur je vládcem argumentů a Venuše je vládcem touhy a pohlavního styku. V pozici ve které se intelektualita zvyšuje, touha a vášeň se snižuje a naopak. A opět, proč pozice ve které je Luna povýšena, není nic v pádu a pozice ve které je Luna v pádu, není nic povýšeno? My říkáme, že je to tak proto, protože Luna je štěstím všeho.“