LUNÁRNÍ UZLY

LUNÁRNÍ UZLY  

Na úvod by bylo dobré připomenout, co to vlastně Lunární uzly (Dračí hlava a Dračí ocas) jsou. Jedná se o průsečíky ekliptiky a dráhy Luny, bod ve kterém Luna vystupuje nad ekliptiku se nazývá Dračí hlava, kde pod ni sestupuje nazývá se Dračí ohon. Drak symbolicky požíral Lunu nebo Slunce. Nastane – li poblíž této přímky novoluní, jedná se o zatmění Slunce, v horoskopu se jedná o konjunkci Slunce, Luny a Drakonické přímky. Nastane-li  poblíž Drakonické přímky úplněk, v astrologickém jazyce opozice Slunce  Luna ležící na Drakonické přímce, jedná se o zatmění Luny.

Odklon Lunární dráhy od ekliptiky je asi 5°. Lunární uzel postupuje retrográdně ekliptikou rychlostí asi 2°za měsíc, celou ekliptikou projde za 18,6 roku.

Lunární uzel může být buď pravý a nebo střední.

Lunární uzel pravý (true) je skutečný průsečík ekliptiky a dráhy Luny, jeho pohyb je nerovnoměrný, ale převažuje retrográdní pohyb. Lunární uzel střední(mean) prochází retrográdně rovnoměrně, jedná se o střední vypočtenou dráhu.  Ve své praxi používám pravý Lunární uzel.

Význam Lunárních uzlů v základním horoskopu:

Drakonická osa naznačuje směr našeho životního vývoje – odkud kam směřujeme. Důležité jsou však obě oblasti. Lunární uzly při výkladu svým postavením v domech ukazují, která témata jsou v našem životě důležitá. Sami o sobě fungují Lunární uzly spíše jako sjednocující prvky. Planety pak napovídají, z jakých důvodů konkrétní téma v horoskopu vzniká.

Jan Kefer, Praktická astrologie:

„Lunární uzly zesilují a zdůrazňují prvky a astrologické domy horoskopu. Samostatně nelze z nich souditi jak v radixu, tak i v transitech. Vzestupný uzel má jupiterovský charakter a naznačuje příznivé spoje a celkový úspěch. Sestupný uzel má charakter saturnovský a naznačuje odcizení, špatná spojení a ztráty. Význam jich určujeme dle postavení v astrologickém domu, uvažujíce vždy také analogie jejich postavení ve zvířetníkovém znamení.“

Dračí hlava 1. dům

Člověk učí rozvíjet vlastní osobnost, rozhodovat se na základě svých potřeb, učí se vážit sebe sama. Je zde nebezpečí z přílišné závislosti na druhých lidech, jež může mít nejrůznější formu.

Dračí hlava 2. dům   

Rozvíjení vlastních hodnot, finanční samostatnost je tématem této konstelace. Člověk by se měl zbavit finanční závislosti na druhých, měl by se naučit postarat sám o sebe.

Dračí hlava 3. dům

Rozvíjení komunikačních dovedností, orientace v každodenních konkrétních situacích je tématem této konstelace. Je zde nebezpečí úniku před realitou každodenního života do abstraktních úvah.

Dračí hlava 4. dům 

Rozvíjení rodinných vztahů, zdravého jádra naší osobnosti. Nebezpečí zde hrozí z upínání se ke vnějšímu světu, kariéře.

Dračí hlava 5. dům  

Rozvíjení tvůrčích schopností, bezprostřední projevování citů, pocity jedinečnosti. Nebezpečí zde hrozí z nezdravého poddání se vlastního já kolektivu.

Dračí hlava 6. dům  

Důraz se klade na řešení každodenních problémů, konkrétních situací. Je zde nebezpečí úniku mimo realitu, denní snění. Okolnosti člověka nutí postavit se tzv. „nohama na zem“.

Dračí hlava 7. dům  

 Člověk se učí spolupráci, kompromisům zejména v nejbližších vztazích, manželství. Je zde nebezpečí egoismu a bezohlednosti.

 Dračí hlava 8. dům  

Je nutno změnit hodnotový systém, nutno pomáhat druhým a posilovat jejich pocit sebehodnotí. Někdy je třeba přijmout stav ekonomické závislosti.

Dračí hlava 9. dům  

Příliš velký důraz je kladen na konkrétní myšlení, je zde nebezpečí omezení rozhledu. Zrozenec by se měl zajímat o jiné kultury a názory.

Dračí hlava 10. dům  

Člověk by se neměl zavírat před světem, měl by se naopak věnovat kariéře, sebeprosazení a rozvíjet své schopnosti v této oblasti. Potřeba uznání, respektu a pocit jejich absence v životě.

Dračí hlava 11. dům   

Člověk by se měl snažit zapojit do společenského života, začlenit se do nějaké  skupiny. Neměl by se nechat příliš strhávat osobními zájmy, nepředvádět se. Překonávání strachu při vstupu do kolektivu.

Dračí hlava 12. dům  

Člověk je příliš racionalistický, ovládá se, úkolem je otevřít srdce a uvědomit si nadosobní stránky našeho života. V průběhu života příklon k duchovním aspektům života.